Pisarz

Pisa to osoba, która pisze ksią ki. Wymyśla ró ne ciekawe historie o p ygodach bohaterów. Do pisania ksią ek pot ebny jest talent, ale tak e cię ka i systematyczna praca. Ktoś niecierpliwy nie może być pisa em. Praca nad ksią ką jest bowiem mudna i często trwa nawet kilka lat.