Przygoda Krzysia

adko kiedy zda ają się takie sytuacje! Dziś w szkole K ysia miało się odbyć wa ne p edstawienie, w którym miał on grać główną rolę. Rano chłopiec obudził się za późno i myślał, e spóźni się do szkoły. P era ony pobiegł na p ystanek. Na szczęście autobus p yjechał kilka minut później niż zwykle. K yś, p ekonany o tym, że zdą y do szkoły, tu p ed wejściem do budynku zauwa ył, e nie wziął ze sobą p ebrania, w którym miał wziąć udział w p edstawieniu. Wiedział, e nie zdą y wrócić po nie do domu. P ygnębiony wszedł do szkoły, gdzie spotkał swoją kole ankę z klasy Gra ynkę. Opowiedział jej o swoim pechu. Dziewczynka powiedziała, eby się nie martwił, bo p edstawienie i tak się nie odbędzie. P eziębienie re ysera okazało się powa niejsze, ni początkowo p ypuszczano. Spektakl p ełożono na późniejszy, bli ej nieokreślony termin. Tego dnia K yś długo nie mógł uwie yć w to dziwne z ądzenie losu.