Wychowanie fizyczne

Jednym z przedmiot w szkolnych jest wy owanie fizyczne. Podczas tych zajęć czniowie uprawiają r żne sporty. Biegają na bie ni, grają w piłkę no ną, siatk wkę, koszyk wkę, a nawet skaczą na skakance. Na koniec ka dego semestru czniowie muszą zaliczyć sprawdziany ze wszystkich dyscyplin sportowych poznanych na zajęcia . Je eli tego nie zrobią, nie dostają oceny. Ktoś, kto ma piątkę z siatkówki, czw rkę z koszykówki, ale nie ot ymał pozytywnej oceny z piłki no nej, nie dostaje oceny z wy owania fizycznego. Tak s rowe zasady mają na cel podniesienie sprawności fizycznej wszystkich uczniów.